Brief aan Termont

Brief aan de burgemeester van Gent Daniël Termont

Geachte heer Termont, burgemeester Gent,
Geachte heer Watteeuw, schepen van mobiliteit Gent,
Geachte heer Balthalzar, voorzitter van SO Gent,
Geachte heer Vansevenant, directeur dienst mobiliteit Gent,

 Het pas opgericht buurtcomité “Het Vliegveld” verenigt verontruste bewoners rond de groenzone vliegveld en het bedrijventerrein Oostakker.
 
In 2015 wordt het nieuwe in- en uitritten complex Schansakker aan de R4 afgewerkt en direct aangesloten via een publieke parallelweg (parallel met de R4) op de Smalle Heerweg. De Smalle Heerweg richting Gent wordt dan geknipt voor het autoverkeer (op de brug met de R4). Het gevolg is een nieuwe open toegang tot de R4 vanuit en in de richting van Lochristi (zie rode lijn op het plan). Zonder bijkomende maatregelen, heeft dit als nefast effect dat de Smalle Heerweg een nieuwe Smalle “Antwerpse”steenweg wordt! Met als funest gevolg meer sluipverkeer, files en hetzelfde leed als op de Antwerpse steenweg! Bovenop de toegang tot de R4 met alle aanzuig- en sluipeffecten van dien, wordt alle verkeer – ook fietsers – door het bedrijventerrein gejaagd (op sommige plaatsen zonder fietspad)!
 
Nochtans staat in het oorspronkelijke gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) letterlijk dat het verkeer van het bedrijventerrein en buurt volledig uit elkaar moeten gehouden worden. Bovendien: “De bestaande ontsluiting … naar de N70 kan tijdelijk behouden blijven … zolang [Schansakker en de parallelweg] niet gerealiseerd is” (bijlage 2, p. 47). Dus volgens het RUP moet na de aansluiting op de R4, er een knip komen om economisch en lokaal verkeer te scheiden.

Er bestaat een mogelijkheid om de open toegang tot de R4 richting Lochristi af te sluiten. Dat is door het autoverkeer te knippen op de Smalle Heerweg richting Lochristi, voorlopig (K°) of definitief zoals voorzien (K in diamant).

In een nieuwe versie van het GRUP die wordt uitgewerkt zou het economisch en lokaal niet fysiek gescheiden worden zolang de werken aan de wegenis rond het bedrijventerrein duren, en dat kan nog lang duren... Erger nog, er liggen nu allerhande plannen op tafel om te bezuinigen op de inrichting van de bedrijfsterreinen (dixit schepen Balthazar in De Morgen op 6/12/2013) en het oorspronkelijk plan niet helemaal uit te voeren. Mogelijke gevolgen:

·         De open toegang tot de R4 (zie hierboven) wordt definitief!

·         Fietsers en auto’s worden definitief doorheen het groeiende bedrijventerrein van de Smalle Heerweg gejaagd, zelfs bij stijgend vrachtwagen- en autoverkeer, een dodelijke combinatie.

Het buurtcomité “Het vliegveld” vraagt van de stad Gent de formele toezegging dat er een totale knip tussen het economisch/lokaal (fiets)verkeer komt ook richting Lochristi, conform het RUP, na de aansluiting van de R4 op de Smalle Heerweg. Bovendien vragen we dat dit wezenlijk onderdeel van het huidige RUP ongewijzigd blijft, en dat de voorgestelde veranderingen geschrapt worden.

We willen over dit probleem een constructief overleg met de stad Gent, en willen via mail op de hoogte gehouden worden van alle verder ontwikkelingen en documenten ter zake.

We hopen spoedig van u een antwoord te vernemen.

 
Met vriendelijke groet,

Frank Van Overwalle
Woordvoerder buurtcomité Vliegveld
 

De groenzone vliegveld is een oord van groen en rust, ook voor wie er rond woont en fietst
Het vliegend sluipverkeer in de buurt moet stoppen
Geen kunst en vliegwerk in de uitvoering van het bedrijvenplan
De buurtbewoners zijn geen vervelende vliegen, ze staan op hun toegekende rechtenPS: in bijlage hieronder vindt u een meer gedetailleerde uitleg met oorspronkelijke uittreksels uit het GRUP en onze voorstellen en vragen.

 

De vragen en voorstellen van het buurtcomité “Het Vliegveld” in detail:

 

    Eindsituatie  en huidige GRUP:

Het buurtcomité heeft geen wezenlijk probleem met het huidige GRUP Deelproject R4/N70 Oostakker indien dat volledig wordt uitgevoerd zoals bepaald.

 

    Voorlopige situatie tot 2015:

Het huidige GRUP Gent - Deelproject R4/N70 Oostakker - Stedenbouwkundige voorschriften stelt dat “De bestaande ontsluiting via de Drieselstraat naar de N70 kan tijdelijk behouden blijven als hoofdontsluiting zolang het knooppunt 33 en de bijbehorende ontsluitingsweg niet gerealiseerd is”. (p. 47/72). Dit wijst op wat we nu het knooppunt “Schansakker” en de “parallelweg” noemen, en stelt dat na de werken het verkeer van het bedrijventerrein en lokaal verkeer volledig moeten gescheiden worden (“Deze parallelweg is uitsluitend toegankelijk voor economisch verkeer. Woonverkeer of fietsverkeer is niet toegelaten.” (p. 47/72). Noteer dat deze voorschriften normatief zijn, en dus wettelijk moeten opgevolgd worden.

Uit gesprekken en plannen weten we dat de stad daarom voorziet om de ontsluiting na de werken te beëindigen door het autoverkeer te knippen/afsnijden richting Gent, meer bepaald op de Smalle Heerweg aan de brug over de R4 (zie plan, K in diamant). Momenteel voorziet de stad nog niets om de ontsluiting na de werken te beëindigen door te knippen op de Smalle Heerweg richting Lochristi.

Het niet voorzien van een knip richting Lochristi heeft de volgende perverse gevolgen:

1.      Een groot deel van het bedrijfsverkeer blijft rijden langs de Smalle Heerweg richting Lochristi, met inbegrip van de Drieselstraat richting Oostakker of N70. Dit heeft als gevolg dat het sluipverkeer slechts met mondjesmaat vermindert, maar niet volledig zoals het GRUP stelt.

2.      De R4 staat volledig open voor het lokale verkeer. Gezien de grote verzadiging van de N70 aan het knooppunt 32 met de N70, is te verwachten dat dit een aanzuigeffect zal hebben van het lokaal verkeer, want niets belet deze automobilisten om het knooppunt Schansakker te gebruiken. Zie de rode lijn op het plan. Het sluipverkeer zal in zeer hoge mate stijgen.

3.      Door het gebrek aan fietspaden op het grondgebied Gent op de Smalle Heerweg, en door het stijgende sluip- en bedrijfsverkeer en het vermengen ervan, wordt de toestand voor fietsers en vooral schoolgaande jeugd uiterst gevaarlijk.

4.      Ook de groenzone Vliegveld wordt op deze manier toegankelijk, en in plaats van een oord van groen en rust, wordt het voor de omwonenden een oord van vervuiling en stress. In plaats van de stadbewoners aan te zetten om via de fiets op een gezonde manier het vliegveld te bereiken, wordt het veel te aantrekkelijk om met de auto te komen.

Desondanks bestaat er een eenvoudige oplossing om de open toegang tot de R4 af te sluiten richting Lochristi, door het voorlopig knippen van de Smalle Heerweg/Drieselstraat richting Lochristi (zie K° op twee plaatsen op het plan) of definitief zoals voorzien in het oorspronkelijke plan (zie K in diamant op het plan). Het voordeel van voorlopig knippen is dat het lokaal verkeer mogelijk blijft via de bestaande Drieselstraat tussen Oostakker - N70 en op de Smalle Heerweg tussen bestaande Drieselstraat - Lochristi. Het enige probleem van beide opties is het scheiden van het fietsverkeer zoals het GRUP voorschrijft, dat hiermee nog niet volledig gerealiseerd kan worden op de Smalle Heerweg (tegenover de ingang van Volvo). Dit moet dan ook een prioriteit in de planning worden.

Het buurtcomité vliegveld wil een strikte uitvoering van het bovenvermelde scheiding van economisch en lokaal verkeer voorzien in het GRUP na de afwerking van het knooppunt en de parallelweg in 2015, en zal alle middelen inzetten om dat te bereiken, desnoods juridische. We willen eventueel even wachten met het volledig scheiden van het fietsverkeer op een kort stuk van de Smalle Heerweg.

We willen u vermelden dat de buurt reeds tot tweemaal toe naar de Raad van State is gestapt om een strikte uitvoering van de milieubepalingen in het GRUP deelproject “Vliegveld Oostakker-Lochristi” af te dwingen van Vlaams minister Schauvliege, en tot tweemaal toe met volledig succes. Het betrokken bedrijf is nu eindelijk na jaren procederen in overleg getreden met een burenraad over haar toekomstige investeringen.

    Na 2015:

We hebben kennis genomen van de intenties om het oorspronkelijke GRUP op een aantal vlakken af te zwakken, zoals vermeld in de Kennisgevingsnota Plan-MER Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord. Met sommige van deze veranderingen hebben we geen noemenswaardige  problemen.

Evenwel kunnen we ons niet akkoord verklaren met het volgende: “Het lokaal verkeer kan ook pas volledig gescheiden worden van het economisch verkeer op het moment dat de verlegde Drieselstraat volledig is aangelegd en de Smalle Heerweg en de huidige Drieselstraat ‘doorgeknipt’ zijn.” (p. 33/59). De reden is dat het ganse plan steeds maar wordt uitgesteld, en dat wat voorlopig is wel eens definitief zou kunnen worden (zie ook verder miljoenenclaim).

We willen daarom deze zin helemaal geschrapt zien, en in duidelijke bewoordingen lezen dat het huidige GRUP op dit vlak blijft vasthouden aan het scheiden van het economisch en lokaal verkeer van zodra de R4 toegankelijk wordt en het knooppunt Schansakker is afgewerkt. We hebben hierboven al de nefaste gevolgen opgesomd als het GRUP op dit vlak gewijzigd wordt.

    Schadevergoeding van 10 miljoen:

Uit het vorige zal ook duidelijk zijn dat we zeer ongerust zijn over de uitspraken van de heer Balthazar in de pers naar aanleiding van de miljoenenboete voor SO Gent: “We bekijken nu hoe we kosten kunnen besparen op de inrichting van de terreinen.” We herhalen dat deze besparingen niet ten koste kunnen gaan van de bewoners en fietsers. De strikte scheiding van economische en lokaal verkeer is een “heilig” principe dat we gerealiseerd willen zien van zodra de R4 toegankelijk wordt en aangesloten op de Smalle Heerweg.

     Onze vragen:

We wensen in constructief overleg te treden met de betrokken schepen(en) over het uitwerken van het deelproject bedrijventerrein Oostakker.


Concreet wil het buurcomité een formele toezegging dat de strikte scheiding van economische en lokaal verkeer gerealiseerd wordt én definitief blijft van zodra de R4 toegankelijk wordt en aangesloten op de Smalle Heerweg, en dat de scheiding van het fietsverkeer op het overblijvende (niet-gescheiden) stukje van de Smalle Heerweg zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

Verder willen we gehoord worden bij het opstellen van de plannen voor de oostelijke zones, indien zou beslist worden om voorlopig te knippen zoals hierboven vermeld. Hierbij staan de oostelijke nieuwe delen van het bedrijfsterrein nog open voor het lokaal verkeer via de Smalle Heerweg en bestaande Drieselstraat. Onze zorg is het dat het economisch verkeer snel kan groeien indien deze zones verkocht worden.

Tenslotte vragen we dat de betrokken diensten ons via mail op de hoogte houden van alle verdere ontwikkelingen, beslissingen en documenten met betrekking tot het GRUP deel project bedrijventerrein Oostakker vanaf juni 2013 (na publicatie van de Kennisgevingsnota – alle beleids- en werkdocumenten, -verslagen en -plannen door of in opdracht van de diensten van de stad Gent of SO Gent). Dit conform het decreet op openbaarheid van het bestuur. Volgens de bepalingen van het decreet zijn de stad Gent en SO Gent verplicht deze informatie door te sturen op basis van deze mail.