hetvliegveld.be

De levendigheid en het bruisende karakter van gemeenten worden mee bepaald door de manier waarop we vlot en veilig de vele verplaatsingen van woning naar werk, naar school, naar winkels, naar ontspanningscentra kunnen maken. Door het toenemend autoverkeer wordt de levendigheid van onze bruisende gemeente, en vooral de wijk van het Vliegveld / Smalle Heerweg verstikt. Dat moet anders!

Antwoorden van de politici

Welk van onderstaande maatregelen willen de politieke partijen in Lochristi ondersteunen voor de Smalle Heerweg in de gemeenteraad / gemeentebestuur tijdens de komende legislatuur? Klik op de tabel om te vergroten.

Veilig - 30

   

Veilig 30 is de aftrap naar de gemeenteraadsverkiezingen in de herfst 2018. De bewoners van de wijk Het vliegveld / Smalle Heerweg vragen politici naar hun intenties voor veiliger vervoer dat het sluipverkeer terugdringt tijdens de komende legislatuur.

Veilig 30 is het motto van deze actie – Wat willen politici voor ons doen?

- Snelheid in Smalle Heerweg beperken tot 30 km per uur

- Eenrichtingsstraat van (een deel van) de Smalle Heerweg maken (kop-kop of staart-staart; dwz. beide vertrekkend of toekomend in de Palingstraat)

- Langs het fietspad in de Smalle Heerweg een haag of andere fysiek afscheiding maken

- Fietspad duidelijk markeren in de Smalle Heerweg door middel van ribbelstrook / rode kleur

- Snelheid Smalle Heerweg beperken door asverschuiving (wegversmalling),  bloembakken, flitspaal, parkeerplaatsen, ...

- Geen zwaar vervoer doorlaten in de Smalle Heerweg (behalve voor lokale nijverheid)

Rechtszaak buurtcomité Het Vliegveld eist scheiding bedrijfsverkeer van stad Gent. Gemeentebestuur Lochristi komt tussen tegen de belangen van onze buurt.

Al jaren zijn vele bewoners van onze wijk verontrust door het stijgende en snelle sluipverkeer. De Smalle Heerweg kent heel wat sluipverkeer (2/3 van het verkeer tijdens de spits) dat verdriedubbelt is sinds 2008, en is van 8ste gevaarlijkste gemeenteweg (2004-2008) opgeklommen tot 5de (2011) en zelfs 3de gevaarlijkste gemeenteweg (2013-2016). (Voor de volledige statistieken zie bericht hieronder).

We willen al jaren de wijk weer leefbaar maken in overeenstemming met het mobiliteitsplan van Lochristi waar onze wijk de classificatie “woonzone” en “erftoegangsweg” heeft. Maar de maatregelen van het gemeentebestuur zijn onvoldoende. Een nieuwe kans werd geboden door het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein Volvo, waarbij het verkeer van het bedrijventerrein moet gescheiden worden van het lokaal verkeer om de overlast (sluipverkeer, verkeersonveiligheid) in de woonwijk terug naar een leefbaar niveau te brengen. Dat had al moeten gebeuren in 2015, na de aanleg van het nieuwe knooppunt Schansakker en een ontsluitingsweg.

De stadsbestuur Gent koos echter om dat uit te stellen tot 2020. Hun advocaat beweert in de rechtbank dat de ontsluitingsweg nog niet bestaat. Het tegendeel is makkelijk zelf ter plekke vast te stellen of via online routeplanners. Het stadsbestuur Gent weigert al jaren elk overleg met de buurtbewoners.

Met enkele buren zijn we daarom een proces gestart tegen de stad Gent. We eisen via de rechtbank dat het huidige Volvo bedrijventerrein nu wordt afgesloten zoals decretaal beslist. Ons voorstel voorziet in een toegang tot Lochristi via de Drieselstraat en Smalle Heerweg tot de afwerking van het inrichtingsplan in 2020.

Tot onze verbijstering verzet de gemeentebestuur Lochristi zich daartegen. Ze komt zelfs tussen in de rechtszaak, en verklaart dat de lokale mobiliteit in de soep zal lopen. Waarom als de Drieselstraat en Smalle Heerweg open blijven? Dit wordt duidelijk als je ook weet dat het gemeentebestuur het overtollig verkeer van de parallelle N70 wil afwentelen op de rug van onze wijk, en het sluipverkeer dus helemaal niet wil stopzetten. Die ongepaste tussenkomt zal leiden tot meer uitstel, stijgend sluipverkeer en een hogere tol op het welzijn van de wijk. Het gemeentebestuur verklaart met trots dat verkeersveiligheid een hoge prioriteit is met de ondertekening van het SAVE charter (van verongelukte kinderen). Maar van deze kind-veiligheid merken wij weinig in de Smalle Heerweg. De gemeentebestuur wil haar tussenkomst in de rechtszaak niet toelichten, en wil niet dat we deze informatie aan u doorgeven. Juridische debatten zijn openbaar, dus houden we u wel op de hoogte.

Smalle Heerweg in top 3 van gevaarlijkste gemeentewegen

Hieronder vind je de top 10 van de meest gevaarlijke gemeentelijke wegen (geen N-wegen) van Lochristi op basis van ongevallenstatistieken van de politie.

Als enige erftoegangsweg in een woonzone (type 3) staat de Smalle Heerweg. Van de 8ste plaats in 2004-2008, geklommen tot de 5de plaats in 2011 staat het nu als 3de gevaarlijkste weg in 2013-2016.

Het lijkt erop dat de Lochristi er niet in slaagt op zijn minst woonzones veilig te houden. Hier dringen zich een veelheid van nieuwe maatregelen op (30 km/uur, fietsstraat, lussen-circulatie, effectieve snelheidsremmers, ...), want het huidige resultaat is echt onvoldoende.

Respecteer de wet: Bewoners eisen beloofde afscheiding druk verkeer bedrijventerrein Oostakker-Volvo en dagvaarden stad Gent

Persbericht:

Enkele bewoners van de wijk het Vliegveld in Lochristi hebben de stad Gent gedagvaard voor het niet afwerken van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van het bedrijventerrein Oostakker-Volvo. Volgens hen handelt de stad Gent daarmee expliciet in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, negeert ze een decretaal beslist GRUP en is ze daardoor expliciet strafbaar.

Het bedrijventerrein Oostakker-Volvo groeit de laatste 10 jaren gestaag verder met meer en meer bedrijven in de buurt. Daarom voorzag het GRUP van het bedrijventerrein als één van de hoofddoelen dat het economisch vracht- en personeelsverkeer wordt afgescheiden van het lokale verkeer om de verslechterende situatie in de omgeving te verbeteren. Er is in deze woonzone groeiend en onveilig sluipverkeer, en uit politie-vaststellingen blijkt dat 1 op 3 wagens te snel rijdt. Volgens dit GRUP dient deze afscheiding gerealiseerd te worden door de ontsluiting van het bestaande bedrijventerrein via de R4. Van zodra deze ontsluitingsweg is gerealiseerd stelt het GRUP, zou de toegang tot het bedrijventerrein onmogelijk worden gemaakt, waardoor de rust en veiligheid in de omliggende buurten kan gegarandeerd worden. Het scheiden van het gemotoriseerd verkeer zorgt er bovendien voor dat de belangrijke fietsroute voor de ettelijke scholieren op weg van en naar de Edugo-campus en andere bewoners op weg naar hun werk een pak veiliger zou worden.

Hierbij is het natuurlijk essentieel dat beide fases van het plan uitgevoerd worden. Hoewel de ontsluitingsweg reeds gerealiseerd werd einde zomer van 2015 is op dit moment van de afscheiding tussen de bedrijvenzone en de lokale woonzone jammer genoeg totaal geen sprake. Hoewel nadrukkelijk voorzien in het GRUP werd de zogenaamde afscheiding met o.a. “knip” in de Smalle Heerweg op vandaag nog steeds niet gerealiseerd. In tegendeel, de verkeerssituatie is enkel verergerd en wordt met de dag problematischer. Nieuwe bedrijven duiken op in de Smalle Heerweg, zodat de veiligheid van fietsers en bewoners krapper wordt.

Het actiecomité heeft reeds meermaals om een onderhoud gevraagd met de stad Gent, maar ondanks schriftelijk beloften tot overleg en de belofte om een begin te maken met de uitvoering van het GRUP, is daar op heden nog steeds niks van te merken. Dit is onbegrijpelijk, gelet op de minieme vereiste inspanning om een gesprek te voeren en de beloofde afscheiding te realiseren.

Het actiecomité is van oordeel dat de meerderheid van het Gentse stadbestuur haar eigen agenda belangrijker vindt en de lokale inwoners van Lochristi bewust discrimineert door overleg en uitvoering van het GRUP te weigeren. De stad negeert de rechtszekerheid tot verbetering die aan de bewoners decretaal was toegekend via het GRUP. Dat is onbehoorlijk en strafbaar bestuur. Daarom eist het actiecomité een dwangsom van 350 euro elke dag dat het GRUP niet wordt uitgevoerd.

Het actiecomité eist:
1. De onmiddellijke afscheiding van gemotoriseerd vervoer van en naar het bedrijventerrein, enkel toegang via de R4
2. Een veilig, afgescheiden fietspad over de Smalle Heerweg op het grondgebied van de stad Gent

Ingebrekestelling voor stad Gent die het GRUP Volvo-Trucks niet wil uitvoeren

Sinds september 2015 is het knooppunt Schansakker/R4 afgewerkt en moet de afsluiting van het bedrijventerrein Volvo/Oostakker-Noord in werking treden volgens het gelijknamige GRUP. Dat betekent dat alle gemotoriseerd verkeer van en naar het Volvo Truck bedrijventerrein via de R4 moet passeren, en het bedrijventerrein volledig wordt afgesloten van het lokale gemotoriseerde verkeer (zie plan; het fietspad blijft open).


Sindsdien vragen we al verschillende keren een onderhoud met schepen Watteeuw (Mobiliteit) om dit te realiseren voor het bestaande bedrijventerrein (dat later wordt uitgebreid), en zijn enige reactie is dit uit te stellen tot na de volgende gemeenteverkiezingen. Via een advocaat hebben we een ingebrekestelling gestuurd, en een onderhoud is half mei beloofd door schepen Balthazar (Stadsontwikkeling), maar nog niet vastgelegd (en de klok blijft tikken…) Voorwaar geen fraai voorbeeld van vlotte en transparante communicatie door de stad Gent, en geen doortastende toepassing van het Vlaamse decreet over het GRUP Volvo. Waar blijft de rechtszekerheid voor de burgers?


Indien er binnenkort geen overleg en akkoord komt, dan is de volgende juridische stap een  eis tot schadevergoeding voor elke dag dat het GRUP niet is uitgevoerd.

Gemeentebestuur Lochristi wil bypass en geen knip: onze reactie

 

Tijdens de informatievergadering van de gemeente Lochristi van 4 augustus 2014, werd duidelijk dat de Burgemeester en schepenen niet akkoord gaan met een knip van de Smalle Heerweg, maar een bypass willen tussen de Smalle Heerweg en de N70 (Antwerpse steenweg).

 

Een bypass (die er nu niet is) zorgt gegarandeerd voor … sluipverkeer in de Smalle Heerweg. Deze straat is een woonstraat, enkel voor de bewoners (Type 3) en geen “parallelweg” zoals de burgemeester het nu promoot. Type 3 staat vermeld in het Mobiliteitsplan van Lochristi van 2005, opgesteld en goedgekeurd door dezelfde burgemeester. Jonge gezinnen kopen huizen op basis wat in zulke documenten staat. Oudere mensen leven hier een groot stuk van hun leven. Hun investeringen, de beloofde leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de straat en de wijk worden door het promoten van een “parallelweg” een stuk minder.

 

Bovendien zijn de lasten van het N70 nu niet billijk verdeeld in Lochristi, en blijft dat ook zo in de toekomst. Het sluipverkeer en ongevallen zijn nergens zo hoog als op de Smalle Heerweg. Volgens onze metingen van de gewone piekmomenten (zonder Volvo ploegenwissel; enkel gewone en zaterdagspits) is in de Smalle Heerweg…

- het sluipverkeer nog altijd bijna het dubbele van het lokale verkeer.

- het totaal aantal wagens meer dan 3 keer zo hoog als in de Voordestraat en 5 keer als in de Oude Veldstraat (beide parallel aan N70).

- ook het aantal ongevallen is hoger; de Smalle Heerweg behoort tot de top 10 van de meest gevaarlijke gemeentestraten sinds … 2005, en is dat als enige woonstraat (Type 3).

 

De toekomst ziet er niet al te fraai uit…

- Er blijven op de N70 winkels bijkomen tussen Gent en Lochristi

- Er komt een nieuw bedrijventerrein Oostakker Zuid (ten zuiden van de N70), met aftakking aan de op-/afrit van de R4 en N70.

- De portaalweg voor de groenzone is een zeer leuk initiatief bij het begin, over tien jaar een nachtmerrie voor de mobiliteit in de wijk door het te grote succes, met auto’s die in de Smalle Heerweg gaan gebruiken als toegang of als parkeerplaats. 

 

Het is dus belangrijk dat we de mobiliteitseffecten van al die bijkomende lasten leren kennen. Het is ook beter te voorkomen dan te genezen. Of is het wachten op een ernstig ongeval alvorens er eindelijk grondige maatregelen genomen worden?

 

Wat politici niet doen, beginnen wij alvast:

Schattingen over de mobiliteitseffecten van knip (op basis van onze tellingen): minder sluipverkeer in de Smalle Heerweg…
- van ploegenwissels uit bedrijventerrein (±210 minder auto’s / uur)
- tijdens de weekspits (±470 minder auto’s / uur)
- tijdens de zaterdagspits (±260 minder auto’s / uur).

In de Palingstraat...
- meer verkeer vanuit het geknipte deel tijdens de spits: ±50 auto’s / uur (schatting op basis van 200 gezinnen en 2 uur spits) 
- minder sluipverkeer uit ganse Smalle Heerweg (moeilijk te schatten).

 

 

 

3 op 4 inwoners wil een knip van de Smalle Heerweg aan de grens Gent-Lochristi

 

 

Drie op vier inwoners van de buurt Het Vliegveld (aan kant Gent – tot aan Palingstraat) wil een knip voor het autoverkeer aan het nieuwe bedrijventerrein (aan de grens met Gent-Lochristi).

 

Wat ging vooraf?

Door een schadeclaim van 10 miljoen is de oorspronkelijke inrichting van het bedrijventerrein Volvo Trucks “onrealiseerbaar” geworden (dixit Gentse schepen Balthazar). Eén van de goedkope opties die overwogen wordt is dat de Smalle Heerweg geknipt wordt (zie kaartje). Op die manier wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.

 

Het buurtcomité ziet veel belangrijke voordelen:


- Afblokken van het sluipverkeer van de nieuw delen van het bedrijventerrein (zie plan)
- Afblokken van het stijgende sluipverkeer tijdens de week en zaterdag van de Antwerpse steenweg (door alsmaar meer winkels)
- Grotere veiligheid op de Smalle Heerweg voor voetgangers, fietsers en kinderen (en zelfs huisdieren die er elk jaar doodgereden worden). De straat staat volgens de jongste ongevallen statistieken op de top 5 van de gevaarlijkste gemeentewegen van Lochristi.
Veiligere doorgang voor fietsende schoolkinderen uit Lochristi en omstreken
- Herstellen van de oorspronkelijke status uit het mobiliteitsplan 2005 van Lochristi – waarin de Smalle Heerweg enkel erftoegankelijk is (= enkel autoverkeer voor mensen die er wonen).

 

Het buurtcomité ziet slechts één nadeel:


- Verder omrijden met de wagen om de Antwerpse steenweg te bereiken, want dat kan dan enkel via de Palingstraat.

 

Het standpunt van het buurtcomité heeft nu overgrote navolging gekregen van de bewoners.

 

Daarbij vraag het buurtcomité:

- Op zeer korte termijn een volwaardig fietspad (afgescheiden van de rijweg, zonder in- & uitritten voor vrachtwagens die kruisen) tussen de grens Gent-Lochristi en het rondpunt aan Volvo.

- een vlotte toegankelijkheid van de buurt via de Palingstraat op de Antwerpse steenweg.  

 

Lees het volledige verslag van de enquête hier.

 

 

 

Smalle Heerweg mag geen directe toegang worden tot R4!

  

 

Gents stadsbestuur formeel: Er komt geen toegang tot de R4.

 

Na lang wachten, krijgt de buurt eindelijk waar ze om gevraagd heeft: Een formele toezegging dat in alle fazen van de afwerking van het bedrijventerrein Oostakker-Noord het bedrijfsverkeer en lokale verkeer (van de Smalle Heerweg en Groenstraat) gescheiden blijven, van zodra er een aansluiting is met de R4 via knooppunt 33 Schansakker. Het gevaar voor aanstormend verkeer van en naar de R4 is dus (voorlopig) geweken!

 

Hieronder de belangrijkste passages uit de brief van Gentse schepen Balthazar, voorzitter van SOGent die het bedrijventerrein ontwikkelt.

... Rekening houdend met de onteigeningsproblematiek zijn de Stad Gent en sogent momenteel aan het zoeken naar meer budgetvriendelijke alternatieven om het bedrijventerrein te realiseren. Deze alternatieven moeten in overeenstemming zijn met onderstaand voorschrift uit het oorspronkelijk en blijvend geldende GRUP:

‘De ontsluiting van het gebied voor economisch verkeer gebeurt uitsluitend via een te realiseren aansluitingsweg naar het knooppunt 33 van de primaire weg R4-oost. Deze parallelweg is uitsluitend toegankelijk voor economisch verkeer. Woonverkeer of fietsverkeer is niet toegelaten. De bestaande ontsluiting via de Drieselstraat naar de N70 kan tijdelijk behouden blijven als hoofdontsluiting zolang het knooppunt 33 en de bijbehorende ontsluitingsweg niet gerealiseerd is.’

...

Samengevat komt het erop neer dat het in opmaak zijnde GRUP Volvo niet tot doel heeft de mobiliteitsprincipes uit het oorspronkelijke en blijvend geldende GRUP aan te passen. Deze blijven onverminderd van kracht...

Tom Balthazar
Schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen

De volledige brief vind je hier.

 

 

Waarover gaat het?

 

In 2015 wordt het nieuwe in- en uitritten complex Schansakker aan de R4 afgewerkt en direct aangesloten via een publieke parallelweg (parallel met de R4) op de Smalle Heerweg. Met als gevolg een nieuwe open toegang tot de R4 vanuit en naar de buurt (zie rode lijn op het plan). Zonder bijkomende maatregelen (die nu nog niet beslist zijn), heeft dit als pervers effect dat de Smalle Heerweg en Groenstraat een nieuwe Smalle “Antwerpse”steenweg worden! Met als funest gevolg meer sluipverkeer, files en hetzelfde leed als op de Antwerpse steenweg zelf!

 

Een oplossing moet er komen

 

Nochtans staat in het oorspronkelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP – heeft kracht van wet) dat het verkeer van het bedrijventerrein en buurt volledig uit elkaar moeten gehouden worden. Bovendien: “De bestaande ontsluiting … naar de N70 kan tijdelijk behouden blijven … zolang [Schansakker en de parallelweg] niet gerealiseerd is”. Dus, zodra de aansluiting met de R4 er is, moet de Smalle Heerweg van het bedrijventerrein afgesloten worden.

 

Er is een oplossing...

 

Er bestaat een mogelijkheid om de open toegang tot de R4 af te sluiten. Dat is door het autoverkeer te knippen/afsnijden op de Smalle Heerweg richting Gent (brug over R4, K in diamant op het plan) en richting Lochristi, voorlopig () of definitief zoals voorzien (K in diamant).

 

Reactie van de stad en gemeente

 

De dienst mobiliteit Gent belooft rekening te houden met onze bezorgdheid, maar concrete toezeggingen (conform het RUP) zijn niet gemaakt. De burgemeester van Lochristi heeft recent nog letterlijk gezegd dat het knippen van de Smalle Heerweg er op zijn grondgebied nooit komt.

 

Erger nieuws

 

Wegens een miljoenenboete die de stad moet ophoesten (zoals verschenen in de pers) liggen nu allerhande plannen op tafel om te bezuinigen en het oorspronkelijk plan niet helemaal uit te voeren. Het verkeer van het bedrijventerrein zou misschien niet fysiek gescheiden worden van het lokaal buurtverkeer.

Gevolgen:

· Fietsers worden door het groeiende bedrijventerrein tussen het gemotoriseerd vervoer geleid. Door het stijgend vracht- en autoverkeer een dodelijke combinatie.

· aanzuig- en sluipeffecten: alle verkeer – ook fietsers – worden via de smalle heerweg door het bedrijventerrein gejaagd

· Open toegang via de smalle heerweg tot de R4 wordt definitief

 

Onze vragen en plannen

 

We moeten druk opvoeren op de politici zodat de (voorlopige of definitieve) knip op de Smalle Heerweg er zeker komt in 2015, en nadien het plan volledig wordt uitgevoerd.

 

Alle hulp voor onze acties is welkom, en kan op vele manieren:
·         Wil je op de hoogte blijven, laat het ons weten.
·         Wil je meewerken aan korte acties, stuur ook een mail
·         Wil je actief meedenken en -werken met het buurtcomité, vertel het ons

 

 

De groenzone vliegveld is een oord van groen en rust, ook voor wie errond woont en fietst
Het vliegend sluipverkeer in de buurt moet stoppen
Geen kunst en vliegwerk in de uitvoering van het bedrijvenplan
De buurtbewoners zijn geen vervelende vliegen, ze staan op hun toegekende rechten